Najeeriya fuddi wartirki yimbe mun iga lesdi Libya

Ngomnati jihawol Yobe woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya hawti ɓiɓɓe jiha kan 29 ɓe ngartiraa iga lesdi Libya bee yalji maɓɓe.

Komishinaajo kiita mo jihawol Yobe lattuɗo bo ardanɗo komitiiru ndu ngomnati jiha kan tiggi ngam hakkilanki wartiraaɓe ɓen, Alhaji Ahmed Goniri on suuɗitikaa.

Ahmed Gonori andini dow hokkitaaɓe jiha kan fuu ɗon nder wartiraaɓe lesdi Naajeeriya ɓe jippinaa haa riftorde Piirooje lesdi wonde potakol.

O wii wartiraaɓe 29 ɓen fuu kamɓe njaari ko’e maɓɓe bee yidde maɓɓe ngam ɓe ngartiree Naajeeriya yiiki no yaake rento e jonde jam warti ton lesdi Libya.

Goniri famtini dow wartiraaɓe ɓen fuu linyaama iga wuttudu njamu e hukuumaaji rento fuu wiɗitiɓe laɓɓini hiddeko ɓe lii’yanee yalji maɓɓe ngam tabutunki ɓe lattaki nder tuumirteeɓe goɗɗum.

VON/D.G

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s