Naajeeriya hawtan hoore bee UN e kuɓɓirle ngam Luumooku

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini hawtan hoore bee hukuuma ngilla ferwere ka majaliisaaru mobgal lesdɗe duuniyaaru (UNWTO) saare letebijin CNN e goɗɗe kuɓɓirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje fuu ngam sembiɗinki yebre pijirle gembitaali e fannuuji ceeduɗi ɗi adi ndondonuuji e peinaaɗi fu under lesdi ndin.

Ministaajo caakol kubaruuji e adi ndondonuuji mo lesdi Naajeeriya, Alhaji Lai Mohammed, on wangini kaa haa gallure Lagos nyande altine yawtunde haa giidal kawtal hoore hakkunde marɓe juuɗe dow pijirle gembitaali e tafeteeɗi ngal dogginaa.

O wii kaɓɓidal ngal e alkindiral ngal haɓɓida bee jaabuuru wondu jooɗindu jonde hoore mum ndu Tony Elumelu Foundation, bankiiru wallitooru kompaniiji ndu lesdi Naajeeriya hukuuma lesdi birtaniya lesdi Naajeeriya ɗo waɗa fodde bawɗe ngam yiiki yebre nden fintinaama no handi haa latrta nde ɗo hokka wallinde her ɓamtuki kilanaaku riskuuji lesdi.

Gurin/VON