Harminki ngaynaaka e yebre Najeeriya

Nyande alarbaare ndee on diidangol harminki ngaynaaka fuddi kuude nder jihawol benue, woyla cakanteere lesdi Naajeeriya jiha neebuka nder fitinaaji hakkunde remoobe e waynaabe.

Diidangol ngol doolan kala duroowo malla gaynaako fuu sooda ladde jooda nokkure woore dura dabbaji muuɗum dala yiiluki bana ngaynaaka ɓoymaha.

Duubi juyi hetaama tigguki kala gaynaako mo nangaa ‘yatti diidangol ngol fuu, maabo yoɓa jomorgol ceede nayraaji hewtandi miliyonre malla o hawtanee ɗiɗi fuu.

Kawtal fulɓe ngal jiha kan molti bee jabruɗe ɗen ɗe ɓe tindini ‘yatti hakke maɓɓe.

Kawtal waynaaɓe ngal miyetti Allah cattle breeders Association ngal lesdi noddi ngomnati kawtal lesdi Naajeeriya yaawa hoosa jabruɗe ngam fadduki fitinaaji.

Alhaji huseni yusuf boso gooto nder arddiɓe kawtal ngal tabbitini redio kongol Naajeeriya dow be ngerday bee diidangol ngol.

D. Gurin

Advertisement