Naajeeriya hawtan hoore bee UN e kuɓɓirle ngam Luumooku

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini hawtan hoore bee hukuuma ngilla ferwere ka majaliisaaru mobgal lesdɗe duuniyaaru (UNWTO) saare letebijin CNN e goɗɗe kuɓɓirle jooɗiiɗe jonde hoore maaje fuu ngam sembiɗinki yebre pijirle gembitaali e fannuuji ceeduɗi ɗi adi ndondonuuji e peinaaɗi fu under lesdi ndin.

Ministaajo caakol kubaruuji e adi ndondonuuji mo lesdi Naajeeriya, Alhaji Lai Mohammed, on wangini kaa haa gallure Lagos nyande altine yawtunde haa giidal kawtal hoore hakkunde marɓe juuɗe dow pijirle gembitaali e tafeteeɗi ngal dogginaa.

O wii kaɓɓidal ngal e alkindiral ngal haɓɓida bee jaabuuru wondu jooɗindu jonde hoore mum ndu Tony Elumelu Foundation, bankiiru wallitooru kompaniiji ndu lesdi Naajeeriya hukuuma lesdi birtaniya lesdi Naajeeriya ɗo waɗa fodde bawɗe ngam yiiki yebre nden fintinaama no handi haa latrta nde ɗo hokka wallinde her ɓamtuki kilanaaku riskuuji lesdi.

Gurin/VON

Hiitordu Ɓurdundu gasnani Obaseki nasaraaku Cuɓi

Hitordu ɓurdundu nder lesdi Naajeeriya gasnani ngomnaajo jihawol Edo fombinaare lesdi Naajeeriya, mo jamiyawa APC Godwin Obaseki nasaraaku haa wullandu ndu naada dow wattam cuɓ ngomnaaku jiha kan.

Hiitordu ndun marndu hiitooɓe jeweegoo les ardungal hiitoowo lesdi mawɗo, Justice Walter Onnoghen meedi wullandu ndu ndu tefuɗo korowal ngomnaaku jiha kan naadi les ililal jamiyawa PDP Pastor Osagie Ize – Iyamu naadino yeeso maaru sababu soynde himmiɗinaare wullandu ndun e hujjaaji keyɗi.

Kiitoowo John Okoro janguɗo kiita kan dow darnde luttuɓe hiitooɓe andini wullandu ndu tefuɗo korowal ngomnaaku les ilial jamiyawa PDP naadi laafi relli hujjaaji cembiɗɗi hujja ka waɗi hiitordu ndun wicci haala kan.

Nden hiitordu ndun andini 24 lewru jeweeɗiɗabre ndu july dow nyaloomaare nde wurtinki hujjaaji hiitordu ndun banguɗi dow wiccuki haala kan.

Gurin/VON