Noddol ngol Alhaji Ahmed Sale Jarmaajo

Yewtere men nde hannde woni wiyeteende ɗemngal maa manortooɗa. Men ngondi e Alhaji Ahmed Saleh Jarmaajo joginooɗo jooɗorgal Mawɗo Golleɓe (huwooɓe) e ɗo Bauchi State Nigeria. Ngila duuɓi ɗiɗi. O waɗi noddol wiigo daranooɗen Sukaaɓe men jannga nden jogooɗen ɗemngal men no feewi (masin) nden o holli bote ɗemngal ngal. Yaago makko leydi makka Geno (Jowmiraawo) walliriimo ɗemngal maako no feewi (sanne) o holli en fof (Fuu) men Fulɓe en leñol Gootol ɗemngal Gootal. Ndarooɗen mballindiren enen fof men Fulɓe Winndeere. Yeeso ɗo so GENO jaɓii men addanay-on (waddanay-on) wiidiyo (Video) yewtere nden e hollidde amen nde youtube Fulɓe Media incha Allah.
On Yettaama Banndiraaɓe Tedduɓe e no hokkirton Fulɓe Media kawtol Hoore.

Ahmded MG

Buhari yiidi bee Hoore’en Hukuumaaji Rento Lesdi

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yiidi bee ardiiɓe lice hukuumaaji rento lesdi ndin fuu maɓɓe haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya.

Nder yalɗiriiɓe giidal ngal haa e Ministaajo faddo lesdi Manaur DanAlli, e mawɗo Police’en Ibrahim Idris.

Ɗum ɗo tamma Mawɗo Sooja’en Naajeriya, General Gabriel Olanishakin andinan kubaru’en ko wolwaa nder giidal ngal.

Gurin

Sooja’en Heɓi Piirooje Konu Kese

Sooja’en asama ɓe lesdi Naajeeriya, NAF heɓi ɓesdaari piirooje elto konu kese joyi fahin ɓesdaari ngam sembiɗinki kuuɗe elto sooja’en honirooɓe piirooje nder lesdi ndin.

Non woɓɓe fukaraaɓe 16 nder maɓɓe e surba’en ɗiɗo woniiɓe nder jangirde elto kuuɗe sooja moodi ɓendini elto lanyol piirooje nder jangirde elto lanyol piirooje nde Kaduna.

Ɗo latti aran nder duuɓi ‘yattuɗi 30 ko jangirde elto Soja nde lesdi wonde Kaduna heɓi fukaraaɓe maare moodi dow laanyol piirooje fodde ɓe timmina jangirde dow elto kuuɗe soja.

Piirooje ɗen yebre on nder piirooje elto konu 10 ɗe Naajeeriya soodi iga lesdi Pakistan.

Piirooje ɗen lattuɗe kese nder cawli maaje ɗe tafiraama bee nauraaji zamanu irin ɗe duuniya fuu naftirta jotta.

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya hiddeekoojo, Professor Yemi Osinbajo andini dow gootal nder laabi sembiɗinki yaake rento nder lesdi ɗi ngomnati ardiiɗo Buhari ardini woni firlutuki kuuɗe Sooja’en lesdi ndin her heɓanki ɓe elto keyngo areeji kuwtinirteeɗi ɗi zamanu e tabutunki ɓe rokkama hakkeeji maɓɓe no handi e nde handi.

Gurin

Brazil e Naajeeriya Sebbidinay Filu

Ciimaajo lesdi Brazil gonɗo Naajeeriya Amb. Maria Figueiredo holli yidde lesdi Brazil hesere, nde fiɓuki sattina harkaaji luumooku hakkunde kompaniiji lesdi ndin e lesdi Naajeeriya

Figueiredo, suuɗiti halakaa on haa gallure lagos yaake giidal luumooku hakkunde lesdi Brazil e Naajeeriya ngal taskitaa.

O wii kompaniiji lesdi Brazil holli yidde nde dogginki harkaaji luumooku nder lesdi Naajeeriya, Luumooku ngu lesɗe ɗen ɗiɗi fuu botoran ngu sane.

Ciimaajo on andini Aagal filooɓe wakkilooɓe kompaniiji filu ceeduɗi 11 yalɗiri giidal nyalaade ngal taskitaa man ngam holluki yidde lesdi Brazil nde dogginki harkaaji luumooku bee lesdi Naajeeriya.

“Min ɗo nuɗɗini ɗum wakkati on tan hewti haa Naajeeriya bee Brazil hawtata hoore fahin sembiɗina luumooku botirtengu hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi.

Hukuuma yaasi lesdiiku lesdi Brazil e hukuuma faal yeeso luumooku lesdi Brazil fuu hawti hoore sufti kompaniiji 11 yalɗirɗi mobre ndee.

Minɗo bukaa kompaniiji lesdi Brazil e ɗi Naajeeriya andindira wowra nden fuɗɗa huwduki naa e wonnuki wakkati, sakkoma bana jotta nde lesɗe Afirka fuu holli yidde huwduki bee kompaniiji lesdi Brazil.”

Gurin

Naajeeriya en fuddi kuuɗe hijju hikka

Ardiiɗo lesdi hiddeekoojo, Prof. Yemi Osinbajo tefri anniyiiɓe kuuɗe hijju hikka latta ciima’en Naajeeiya holɗinaaɓe, wooɗa gikku’en, yaake jonde maɓɓe nder lesdi cenindu ngam kuuɗe dewal ngal yaariɓe.

Osibanjo waɗi noddandu ndun on yaake nde waɗananno hijjooɓe artuɓe ‘yummuki hikka jawaabu ha Abuja laamorde lesdi Naajeeriya.

Professor Osinbajo mo ministaajo laamorde lesdi, Malam Muhammad Musa Bello, wakkili haa lamar kan andini, nasaraaku ngu kuuɗe hijju heɓata ɗo yowi on dow tiinare nde gollooɓe ngomnati huuwooɓe nder hukuuma hijju ka lesdi hawtaade e daraare mgomnati.

O andini dow taskaramji kuuɗe hijju fuɗɗaama naa hande, iga ko ministaajo yaasi lesdiiku pamaro mo lesdi, Malama Khadija Bukar Abba, ardi Aagal wakili’en ngomnati faaki lesdi sawdiyya, haa narridal fiɓidaa hakkunde ngomnati Naajeeriya e hukuumaaji lesdi Sawdiyya dow kuuɗe hijju hikka.

Prof. Osinbajo wangini seyo mum bee baawal ɓaawo ngal lesdi Saudiyya hokkata Naajeeriya, non O mani hukuuma yaasi lesdiiku lesdi Naajeeriya e hukuuma hijju lesdi ndin fuu bee daraare e taskaramji cembiɗɗi ngam heɓuki nasaraaku kuuɗe hijju hikka.

Non O tefri gollooɓe hukuum,a hijju ka lesdi taa yortina jokke seeto anniyiiɓe kuuɗe hijju hikka fuu hewtinaama lesdi Ceenindi hijji warti boo jam.

Gurin

Ngomna’en yilli Ardiiɗo Buhari ha London

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari werni wakili’en kawtal ngomna’en lesdi Naajeeriya haa berniwol London,les ardungal ardiiɗo kawtal ngal lattuɗo ngomnaajo jihawol Zamfara, Abdulaziz Yari.

Njoyo nder ngomna’en ɓen ɓiɓɓe jamiyawa ardiiɗo on laamanga lesdi Naajeeriya (APC) nden ɗiɗo nder maɓɓe boo ɓe jamiyawa lawniraawa nga (PDP).

Ngomna’en ɓen ngoni : Dave Umahi (mo jihawol Ebonyi); Abdullahi Ganduje (mo Kano); Kashim Shettima (mo Borno); Samuel Ortom (mo jihawol Benue); Udom Emmanuel (mo Akwa Ibom) e Abiola Ajimobi (mo jihawol Oyo).

Gurun/VON

 

 

 

Taskaram Kesa dow Sakorɗe Nebbam Naajeeriya

Ngomnati lesdi Naajeeriya andini dow timmini taskaramji hoosuki jabruɗe moinki sakorɗe nebbam lesdi ndin fuu no foti, ngam tabutunki hakkilankiɗe no handi les ceede nastooje ɗe heɓetee iga kompaniiji filooji nebbam iga lesɗe yaasi les taskaram kesa ka haɓɓidaa.

Ministaajo nebbam pamaro mo lesdi Naajeeriya, Dr. Ibe Kachikwu on tabbitinikaa nyande alhamisa haa giidal ngal o waadi bee majaliisa ndotti’en lesdi ɓaawo tuuma ka majaliisaaru ndun tuumi dow goɗɗum ‘yattuɗum ɗatal ɗon a’ye doggineeki nder sakorde nebbam potakol.

Majaliisa ndotti’en lesdi nder diidol ndol ɓe diidi haa jonde maɓɓe nyande 31 lewru may, nder tefre nde Senator Mohammed Sabo wakkiloowo jihawol Jigawa,waddi yeeso majaliisaru ndun tuumi ngomnati kawtal lesdi Naajeeriya bee hoosuki jabruɗe dunganki kompaniwa nebbam nga AGIP/ENI e Oandu Plc moinki sakorde potaakol ko luuti tokkuki laabi kanduɗi haala ka fooɗi tigguki komitiwa ngonga ngam wiɗutuki hefta gonga haala kan.

Amma haa jonde heɗutuki raayu ummaatoore geɓe marɗe juuɗe dow haala kan iga Ofisru seketereejo ngomnati lesdi Naajeeriya, O fisru ministaajo peturuljam mo lesdi e darektaajjo mawɗo mo kompaniwa peturuljam lesdi (NNPC), Dr. Maikanti Baru e goɗɗi hukuumaaji fuu fewni haala kan.

Nde O jaabanno komitiiru ndu senator Abubakar Kyari ardani ministaajo nebbam mo lesdi andini komitiiru ndun haala moinki sakorɗe nebbam ɗum hukuuma maako on wangini ka nden ka filitan sakorɗ nebbam lesdi Naajeeriya uu no foti naa nde potakol tan.

Gurin

Siyasa Zambiya

Hiitordu Zambiya dungani Ardiido Jamiywwa Lawniraawa Tefa hakke mum dow tuuma Nyaamuki Amana Lesdi.

Hiitordu nder lesdi Zambia dungani dungani ardiido jamiyawa lawniraawa lesdi ndin, Hakainde Hichilema tefa hakke mum yeeso hiitordu lesdi ndin burdundu ngam O labbina hoore naako dow tuhuma nyaamuki amana lesdi ka O tuumirtee haala yumminka hakkilo nder siyaasa lesdi ndin yiiki O dari tefre ardungal lesfi Zambia.
Polis’en nangi Ardiido jamiyawa lawniraawa lesdi ndin ka UPND nder lewru April haa O tuumiraa bee ayiibe ayuki jaftol laamu.
Lawyaajo darando Hichilema andini dow haala kan yabbintaake yaaree yeeso hiitordu mawndu.
Amma hiitoowo baa hiitordu famardu ndu wulkandu ndun naada David Simusamba andini yaldiriibe jonde kiuta kan dow lawyaajo Hichilema hokketee jarfu laaruki kabbol bayaanu kiita kan fodde ka yaare yeeso hitordu mawndu ngam ndu fudda hedutuki ka.
Jooni dillani lewru ardiido jamiyawa lawniraawa ngan don tigga nder tiggirde bee jinnol darnde nde wamboobe mo dari ngam O yofte hiddeko fuu malla beelin.
O do tuumiree bes ayo halkuki ardiudo lesdi ndin Edgar Lungu e ayo jaftuki laamu haa to O hakkilay O tiggetee ko dillanta duhbi 15 maabo O tayanee kiita mbareeki sam.
Gurin

Kubaru Jamu Ardiiɗo Buhari mo Naajeeriya.

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya hiddeekoojo, Yemi Osinbajo,andini dow O yilli berniwol London on ngam O laarana gite maako yaake njamu ardiiɗo lesdi Naajeeriya Muhammadu Buhari.

Dillani lebbi ɗiɗi jotta ko ardiiɗo Buhari yahi lesdi burtaniya ngam tefre nyawndiigu.

Mr. Osinbajo ballo maako lattuɗo bo ardiiɗo lesdi Naajeeriya jotta ɗo haalida bee ardiiɗo on her laabi mlengi maatootiro tum, amma O wi handi O yaha O yilla jaagorɗo maako ngam O andina ɗum goɗɗum nder haalaaji sirri ngomnati e faal yeeso ko heɓaa les ardungal maako.

Nde O haalanno kubaru’en nder faada ardiiɗo lesdi fodde ɓe fuɗɗa giidal majaliisa lesdi ngal doggintee kala asaweere fuu, Mr. Osinbajo wii, “Min yewtidi Wakkatiyel jungle, min haalidi dow kuujeeji ɗuɗɗi , O ɗon nder njamu Oɗo yaake boɗɗe O heɓi njamu no a tammi fuu O ɗo heɓa daama sanne”.

Min ngewtidi ngewta njudka, min haalidi ko ‘yatti sa’a go’o oɗo saati kolong”.

Nde O ‘yamaa dow yaake wartuki ardiiɗo Buhari boo Osibanjo wii “ko ɓadi ardiiɗo Buhari wartan O wartan ɓadiiɗum”.

Gurin/VON