Najeeriya fuddi wartirki yimbe mun iga lesdi Libya

Ngomnati jihawol Yobe woyla walaadu fuuna lesdi Naajeeriya hawti ɓiɓɓe jiha kan 29 ɓe ngartiraa iga lesdi Libya bee yalji maɓɓe.

Komishinaajo kiita mo jihawol Yobe lattuɗo bo ardanɗo komitiiru ndu ngomnati jiha kan tiggi ngam hakkilanki wartiraaɓe ɓen, Alhaji Ahmed Goniri on suuɗitikaa.

Ahmed Gonori andini dow hokkitaaɓe jiha kan fuu ɗon nder wartiraaɓe lesdi Naajeeriya ɓe jippinaa haa riftorde Piirooje lesdi wonde potakol.

O wii wartiraaɓe 29 ɓen fuu kamɓe njaari ko’e maɓɓe bee yidde maɓɓe ngam ɓe ngartiree Naajeeriya yiiki no yaake rento e jonde jam warti ton lesdi Libya.

Goniri famtini dow wartiraaɓe ɓen fuu linyaama iga wuttudu njamu e hukuumaaji rento fuu wiɗitiɓe laɓɓini hiddeko ɓe lii’yanee yalji maɓɓe ngam tabutunki ɓe lattaki nder tuumirteeɓe goɗɗum.

VON/D.G

Harminki ngaynaaka e yebre Najeeriya

Nyande Alarbaare 01.11.2017 on diidangol harminki ngaynaaka fuddi kuude nder jihawol benue, woyla cakanteere lesdi Naajeeriya jiha neebuka nder fitinaaji hakkunde remoobe e waynaabe.

Diidangol ngol doolan kala duroowo malla gaynaako fuu sooda ladde jooda nokkure woore dura dabbaji muuɗum dala yiiluki bana ngaynaaka ɓoymaha.

Duubi juyi hetaama tigguki kala gaynaako mo nangaa ‘yatti diidangol ngol fuu, maabo yoɓa jomorgol ceede nayraaji hewtandi miliyonre malla o hawtanee ɗiɗi fuu.

Kawtal fulɓe ngal jiha kan molti bee jabruɗe ɗen ɗe ɓe tindini ‘yatti hakke maɓɓe.

Kawtal waynaaɓe ngal miyetti Allah cattle breeders Association ngal lesdi noddi ngomnati kawtal lesdi Naajeeriya yaawa hoosa jabruɗe ngam fadduki fitinaaji.

Alhaji huseni yusuf boso gooto nder arddiɓe kawtal ngal tabbitini redio kongol Naajeeriya dow be ngerday bee diidangol ngol.

D.Gurin

Yewtere Alhaji Abdulkadir Wahu

Hannde yewtere men ngondi e Hon. Abdulkadir Wahu. Joginooɗo jooɗorgal ardantoɗo (Member house of Assembly darazo leydi Bauchi State Nigeria. O waɗi Noddol no Fulɓe watta (waɗata) ngam heeɓa bote nguurɗam. O wii Fulɓe umme jannge nden jogooɗen Aadi men. Nden jogooɗen ɗemngal men. O golle e Golle e golliɗɗe feere feere. Nden o wii Fulɓe naaten Dawrugol (Politicals) ngam ɗum yaada e men kala ko waɗete fof (Fuu). E tommorde e wii o salminii-on onon fof (Fuu) men Fulɓe Aduna.FULBE MEDIA

Noddol ngol Alhaji Ahmed Sale Jarmaajo

Yewtere men nde hannde woni wiyeteende ɗemngal maa manortooɗa. Men ngondi e Alhaji Ahmed Saleh Jarmaajo joginooɗo jooɗorgal Mawɗo Golleɓe (huwooɓe) e ɗo Bauchi State Nigeria. Ngila duuɓi ɗiɗi. O waɗi noddol wiigo daranooɗen Sukaaɓe men jannga nden jogooɗen ɗemngal men no feewi (masin) nden o holli bote ɗemngal ngal. Yaago makko leydi makka Geno (Jowmiraawo) walliriimo ɗemngal maako no feewi (sanne) o holli en fof (Fuu) men Fulɓe en leñol Gootol ɗemngal Gootal. Ndarooɗen mballindiren enen fof men Fulɓe Winndeere. Yeeso ɗo so GENO jaɓii men addanay-on (waddanay-on) wiidiyo (Video) yewtere nden e hollidde amen nde youtube Fulɓe Media incha Allah.
On Yettaama Banndiraaɓe Tedduɓe e no hokkirton Fulɓe Media kawtol Hoore.

Ahmded MG

Buhari yiidi bee Hoore’en Hukuumaaji Rento Lesdi

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Mohammadu Buhari yiidi bee ardiiɓe lice hukuumaaji rento lesdi ndin fuu maɓɓe haa Abuja laamorde lesdi Naajeeriya.

Nder yalɗiriiɓe giidal ngal haa e Ministaajo faddo lesdi Manaur DanAlli, e mawɗo Police’en Ibrahim Idris.

Ɗum ɗo tamma Mawɗo Sooja’en Naajeriya, General Gabriel Olanishakin andinan kubaru’en ko wolwaa nder giidal ngal.

Gurin

Sooja’en Heɓi Piirooje Konu Kese

Sooja’en asama ɓe lesdi Naajeeriya, NAF heɓi ɓesdaari piirooje elto konu kese joyi fahin ɓesdaari ngam sembiɗinki kuuɗe elto sooja’en honirooɓe piirooje nder lesdi ndin.

Non woɓɓe fukaraaɓe 16 nder maɓɓe e surba’en ɗiɗo woniiɓe nder jangirde elto kuuɗe sooja moodi ɓendini elto lanyol piirooje nder jangirde elto lanyol piirooje nde Kaduna.

Ɗo latti aran nder duuɓi ‘yattuɗi 30 ko jangirde elto Soja nde lesdi wonde Kaduna heɓi fukaraaɓe maare moodi dow laanyol piirooje fodde ɓe timmina jangirde dow elto kuuɗe soja.

Piirooje ɗen yebre on nder piirooje elto konu 10 ɗe Naajeeriya soodi iga lesdi Pakistan.

Piirooje ɗen lattuɗe kese nder cawli maaje ɗe tafiraama bee nauraaji zamanu irin ɗe duuniya fuu naftirta jotta.

Ardiiɗo lesdi Naajeeriya hiddeekoojo, Professor Yemi Osinbajo andini dow gootal nder laabi sembiɗinki yaake rento nder lesdi ɗi ngomnati ardiiɗo Buhari ardini woni firlutuki kuuɗe Sooja’en lesdi ndin her heɓanki ɓe elto keyngo areeji kuwtinirteeɗi ɗi zamanu e tabutunki ɓe rokkama hakkeeji maɓɓe no handi e nde handi.

Gurin

Brazil e Naajeeriya Sebbidinay Filu

Ciimaajo lesdi Brazil gonɗo Naajeeriya Amb. Maria Figueiredo holli yidde lesdi Brazil hesere, nde fiɓuki sattina harkaaji luumooku hakkunde kompaniiji lesdi ndin e lesdi Naajeeriya

Figueiredo, suuɗiti halakaa on haa gallure lagos yaake giidal luumooku hakkunde lesdi Brazil e Naajeeriya ngal taskitaa.

O wii kompaniiji lesdi Brazil holli yidde nde dogginki harkaaji luumooku nder lesdi Naajeeriya, Luumooku ngu lesɗe ɗen ɗiɗi fuu botoran ngu sane.

Ciimaajo on andini Aagal filooɓe wakkilooɓe kompaniiji filu ceeduɗi 11 yalɗiri giidal nyalaade ngal taskitaa man ngam holluki yidde lesdi Brazil nde dogginki harkaaji luumooku bee lesdi Naajeeriya.

“Min ɗo nuɗɗini ɗum wakkati on tan hewti haa Naajeeriya bee Brazil hawtata hoore fahin sembiɗina luumooku botirtengu hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi.

Hukuuma yaasi lesdiiku lesdi Brazil e hukuuma faal yeeso luumooku lesdi Brazil fuu hawti hoore sufti kompaniiji 11 yalɗirɗi mobre ndee.

Minɗo bukaa kompaniiji lesdi Brazil e ɗi Naajeeriya andindira wowra nden fuɗɗa huwduki naa e wonnuki wakkati, sakkoma bana jotta nde lesɗe Afirka fuu holli yidde huwduki bee kompaniiji lesdi Brazil.”

Gurin